காணொளி

பிளாஸ்டிக் வாளில பெற்றோல் வாங்கின குஞ்சரும் சொப்பிங் பாக்ல மாஸ்க் கட்டின ரவியரும்.