காணொளி

ஊரடங்கு நேரத்தில் சாமானுக்கு திரிஞ்ச ரவியரும் துணைக்கு போன குஞ்சரும்.